Twój koszyk
X

Brak produktów w koszyku.

Regulamin promocji “Rabat na start”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji o nazwie „Rabat na start„ , zwanej dalej Promocją jest firma Extrakt Sp. z o.o. prowadzący sklep internetowy pod nazwą https://extraktpro.com/,  NIP 701-104-84-39, e – mail: admin@naturalcbdoil.eu, nr telefonu +48 784 302 406, zwany dalej Organizatorem.
 2. Czas trwania promocji : od dnia 22.02.2020 do czas nieokreślony, zwany dalej Okresem obowiązywania.
 3. Treść niniejszego regulaminu Promocji, zwanym dalej Regulaminem jest dostępna na stronie internetowej sklepu internetowego https://extraktpro.com/regulamin-promocji-rabat-na-start/

Warunki uczestnictwa w Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz przedsiębiorca), który w sklepie internetowym Organizatora dokona w Okresie obowiązywania w ramach jednej transakcji zakupu Produktów zgodnie z poniższymi postanowieniami  oraz wyrazi chęć udziału
  w Promocji za zasadach określonych w Regulaminie , zwany dalej Uczestnikiem.
 2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie w ramach zakupów
  w sklepie internetowym https://extraktpro.com/
 3. Promocja dotyczy produktów marki Extrakt – Natural CBD OIL, dostępnych
  w sklepie internetowym https://extraktpro.com/ Organizatora. Produkty objęte promocją zostają dalej w Regulaminie nazywane łącznie Produktami lub każdy z osobna Produktem – w zależności od kontekstu.
 4. Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko jeden raz. W Okresie obowiązywania Promocji Uczestnikowi Promocji, który dokona w ramach jednej transakcji zakupów na dowolną ilość Produktów przysługuje rabat w wysokości 15% na każdy z zakupionych Produktów pod warunkiem dołączenia do newslettera. Rabat naliczany jest po wpisaniu otrzymanego kodu rabatowego, od aktualnie obowiązujących u Organizatora cen z zastrzeżeniem ust. 7  poniżej.
 5. W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu Produktu/ów zakupionego/ych
  w Okresie Obowiązywania, przy zakupie którego Uczestnik zakupił Produkt/y z Rabatem(np. gdy Uczestnik Promocji skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy),
  a tym samym w przypadku wystąpienia sytuacji, w której Uczestnik nie spełni warunku uczestnictwa w Promocji wskazanego w Regulaminie, Uczestnik powinien niezależnie od odstąpienia od umowy w zakresie zwracanego/ych Produktu/ów odstąpić od umowy także w zakresie pozostałego/ych Produktu/ów zakupionego/ych z Rabatem, którego uzyskanie w ramach Promocji było możliwe jedynie dzięki dokonaniu zakupu Produktu/ów zgodnie z Regulaminem. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy po odstąpieniu od umowy nadal jest spełniony warunek zakupu Produktu/ów z uwzględnieniem Rabatu lub przyczyną odstąpienia od umowy jest ewentualne ujawnienie się wady zakupionego Produktu/ów.
 6. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Uczestnik ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 7. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta ani z innych kart lub promocji.
 8. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym warunki Promocji. Wszelkie treści, które są zawarte w materiałach reklamowo – promocyjnych dotyczących Promocji mają jedynie charakter informacyjny.
 2. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu.
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w jakim to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani też nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją czy też innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 22.02.2020.